PARAMETRA TEKNIK TË FIZIKËS NDËRTIMORE

PËRSHKRIM I SHKURTË TEKNIK

Hyrja në garazhë është e veçant për Residio 8.

Hyrjet/Daljet me veturë nga garazha, janë të kontrolluara me rampë dhe access card/chip.
100 % e vendparkimeve kan edhe depo (5-10 m2).
Ndriqimi automatik.

Sinjalizim vertikal dhe horizontal i komunikacionit dhe rrugëve të evakuimit.
Materializimet e elementeve arkitektonike, konform rregulloreve dhe standardeve në fuqi.
Video monitorim 24h – si një element integral i sistemit të sigurisë.
Sistemi i mbrojtjes nga zjarri, sipas IFC 2012 (IFC = International Fire Code).